Weddings at Parsi Gymkhana

Parsi Gymkhana, Dadar Mumbai 13th to 16th Dec 2015