Weddings at Parsi Gymkhana Dadar

Parsi Gymkhana Dadar, Mumbai 13th to 16th Dec 2015