G. S. B. Ganesh Utsav

Sion, Mumbai 29th Aug to 2nd Sep 2014